RAVINYA RACHAEL RAJARETNAM Photos by IBRAHIM MOHTAR