35 mins 20 People

Fried Mochi Sandwich Desserts, Tea Time

15 mins 4-6 People
10 mins 4 People
30 mins 4 People
05 mins 5 People
05 mins 5 People
30 mins 20 People
20 mins 4 People
20 mins 2 People
20 mins 4 People
20 mins 8 People

Yellow Halwa Desserts, Tea Time

10 mins 6 People
30 mins 4 People
30 mins 6 People
15 mins 5 People

Fried Chicken Premix Breakfast and Brunch, Dinner, Lunch

15 mins 5 People
30 mins 3 People