04 mins 22 People
20 mins
10 mins 24 People

Crispy Vegetarian Goose Appetizer, Dinner, Lunch

Ian Lau By
30 mins 6 People

Tauhu Bergedil Appetizer, Lunch, Tea Time

Ian Lau By
40 mins 6 People

Tofu Peratal Dinner, Lunch

20 mins 40 People

Pipa Tofu Appetizer

Ian Lau By
25 mins 4 People

Tempeh Sambal Dinner, Lunch

10 mins 6 People
20 mins 4 People
05 mins 4 People
20 mins 5 People
02 mins 2 People
20 mins 4 People
15 mins 1 People
10 mins 10 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People